Program Pětadvacítka pro OSVČ: máte na ni také nárok?

OSVČ mají možnost získat finanční podporu státu ke zmírnění dopadů koronavirové krize. Kdo o ni může požádat a za jakých podmínek?

Program Pětadvacítka pro OSVČ: máte na ni také nárok?
ilustrační foto | Michal Čížek

Ministerstvo financí odhaduje, že si o bonus zažádá až 700 tisíc OSVČ. Právníci z advokátní kanceláře Frank Bold přehledně shrnují, na co mají nárok. 

Kdy dosáhnu na peníze z Pětadvacítky?

Program Pětadvacítka představuje daňový bonus pro osoby samostatně výdělečně činné, takzvaný kompenzační bonus, který vešel v účinnost 15. 4. 2020.   

Bonus je určen pro všechny osoby samostatně výdělečně činné, tedy nikoli pouze pro živnostníky. Konkrétně v těchto situacích:

 1. Činnost jako OSVČ je činností hlavní.
 2. Činnost jako OSVČ je činností vedlejší za předpokladu, že OSVČ současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění.
 3. Činnost jako OSVČ je činností vedlejší, pokud osoba současně:
 • pobírá invalidní nebo starobní důchod,
 • je na mateřské nebo rodičovské dovolené,
 • pečuje o zdravotně postiženou osobu,
 • připravuje se na budoucí povolání (studenti).

Bonus je určen pro osoby, které musely být ve své činnosti omezeny tak, že ji nemohly zcela anebo z části vykonávat. A to z důvodů:

 • nutnosti uzavřít provozovnu či omezit její provoz,
 • karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
 • péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti nebo
 • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti.

Bonus není určen pro zaměstnance, přesněji pro ty, kteří současně vykonávají zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění. To znamená, že pokud jste zároveň OSVČ a zaměstnanec, tak nebudete mít na bonus nárok v případě, že za vás zaměstnavatel v uvedeném období odvádí odvody na nemocenské pojištění, tedy platí vám mzdu nebo náhradu mzdy.

V případě, že pracujete zároveň jako OSVČ a na DPP nebo na DPČ, tak povinnost odvádět odvody na nemocenské pojištění vzniká v případě DPP při výdělku vyšším než deset tisíc korun za měsíc a v případě DPČ při výdělku vyšším než tři tisíce korun za měsíc, v těchto případech tedy také na bonus nedosáhnete. Bonus se zároveň také vylučuje s podporou v nezaměstnanosti, pokud ji v uvedeném období pobíráte.

Jak o kompenzační bonus požádat?

Žadatel musí vyplnit jednoduchou žádost a s čestným prohlášením o splnění podmínek ji odeslat příslušnému finančnímu řadu, u kterého podává daňové přiznání k dani z příjmů ideálně elektronicky (přes Daňový portál – Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou) či e-mailem na elektronickou adresu zveřejněnou na formuláři (liší se podle územního pracoviště finančního úřadu). Žádost lze podat i v listinné podobě (zaslat poštou nebo zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy).

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. V současné době bonusové období končí 30. 4. 2020.

Tým právníků Frank Bold připravil na stránkách své online právní poradny jednoduchý nástroj na vytvoření žádosti. Využít ho může každý. 

Kolik peněz můžete dostat?

Nejvyšší možná podpora, kterou je možné zatím získat je 25 tisíc korun, a to za období od 12. 3. do 30. 4. 2020, tedy 500 korun za den. Podporu lze žádat, jak za celé období, splňujete-li podmínky, nebo jen za část uvedeného období. Podpora se tedy počítá za jednotlivé kalendářní dny, ve kterých splňujete podmínky. 

Vstupní podmínkou pro přiznání nároku na kompenzační bonus je, že se jedná o OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním, která nemá pozastavenou činnost v ten kalendářní den, za který se kompenzační bonus poskytuje.

Současně musí být naplněna druhá podmínka, a to, že byla aktivní OSVČ dne 12. března 2020. Z této druhé podmínky však existuje výjimka pro OSVČ, které měly v tento den přerušen výkon samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (případy sezonního podnikání). V takovém případě bude tedy záviset na tom, kdy z vaší strany došlo či dojde k znovuobnovení výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pokud se tak stalo ještě před 12. březnem 2020, máte nárok na kompenzační bonus v plné výši. Pokud se tak stane později v rámci bonusového období (od 12. března do 30. dubna 2020), pak máte nárok na poměrnou část (500 korun za každý den).

Dle informací z ministerstva financí by podpora k 30. 4. 2020 ovšem neměla končit. Vláda schválila novelu zákona, kdy by přímá podpora měla být i nadále poskytována formou kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně, a to za prodloužené bonusové období od 1. května do 8. června, což odpovídá nejzazšímu datu otevření provozoven podle vládního harmonogramu uvolňování. V plné výši tedy bude možné za prodloužené období žádat o maximální podporu 19 500 korun. Novela zákona však ještě musí projít celým legislativním procesem.

Jak je to se souběhem Pětadvacítky s jinými programy?

Pobírání jakýchkoli dávek není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus, ale v určitých situacích může být výplata kompenzačního bonusu důvodem pro snížení či nepřiznání sociální dávky či podpory (bonus je pro potřeby výpočtu těchto dávek započitatelným příjmem). S čím tedy lze kombinovat a s čím ne?

 • Šestiměsíční prázdniny na sociální a zdravotní pojištění – ANO, lze kombinovat.
 • Nemocenská – ANO, lze kombinovat.
 • Ošetřovné pro OSVČ – ANO, lze kombinovat.
 • Starobní důchod, invalidní důchod, rodičovský příspěvek, mateřská – ANO, lze kombinovat.
 • Dávky v hmotné nouzi – zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení kompenzačního bonusu nicméně bude zohledněno jako příjem při posouzení nároku na danou dávku.
 • Podpora v nezaměstnanosti – NE, nelze kombinovat. Tuto dávku není možné podle zákona vyplatit při současném čerpání bonusu, respektive kompenzační bonus nelze vyplatit při současném čerpání podpory v nezaměstnanosti (posuzuje se ke každému kalendářnímu dni samostatně).
 • Příspěvek na bydlení – zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení kompenzačního bonusu nicméně bude zohledněno jako příjem při posouzení nároku na danou dávku.

Kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. Žádným způsobem tedy neovlivní nárok na daňové úlevy. Zároveň bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci, tudíž nemůže být ani zabaven, jste-li ve výkonu rozhodnutí nebo v exekuci.

Autoři působí v právní poradně Frank Bold

Týdeník hrot

 • Testování ve školách je vládní trapas
 • Čím se liší konzervativec od liberála?
Objednat nyní