Odpovědnost pod dohledem aneb ESG není sprosté slovo

Naše strategie udržitelného podnikání musí být robustní, aby vydržela i neočekávaný externí šok, tvrdí Kateřina Bohuslavová z ČEZ

Odpovědnost pod dohledem aneb ESG není sprosté slovo
Kateřina Bohuslavová | foto Jan Malý

Ještě před před pár lety bylo ESG pro mnoho firem sprosté slovo. Dnes je pro většinu společností zohledňování environmentální a společenské odpovědnosti v jejich chování stále důležitější. Mimo jiné i kvůli nově vznikajícím direktivám a legislativě Evropské unie. Ty mimo jiné nařizují firmám nefinanční výsledky reportovat.

„Ze strany investorů, finančních institucí, ale i veřejnosti neustále stoupá poptávka po udržitelném chování firem a ukazatele ESG jsou pod stále větším drobnohledem,“ říká ředitelka útvaru ESG ve Skupině ČEZ Kateřina Bohuslavová.

Proč je pro ČEZ udržitelnost tak důležitá?

Udržitelnost by měla být důležitá pro všechny. Všichni přece chceme žít ve zdravém prostředí, těšit se z krásné přírody, jíst kvalitní potraviny, dostávat za svou práci adekvátní odměnu a chovat se k sobě navzájem přátelsky a férově. A platí to nejen pro jednotlivce, ale i pro firmy, různé organizace i celé státy. Ano, od firem se očekává, že budou generovat zisk, ale je správné se ptát, jakým způsobem toho zisku dosáhly. ČEZ patří dlouhodobě k průkopníkům společensky odpovědného chování, logicky je tedy i lídrem v zavádění principů udržitelného podnikání. Co však dlouhou dobu bylo bráno jako něco navíc, se pomalu, ale jistě transformuje v hlavní princip podnikání. ESG Rating pomáhá investorům při rozhodování, jestli vaše akcie zahrnou do svého portfolia, bankám, jestli vám poskytnou úvěr a za jaký úrok, a pojišťovnám, zdali pojistí vaše aktiva a za jakých podmínek.

Někde se objevují názory, že mnoho firem bere ESG jako marketingový nástroj. Lze plnění plánů (firemních závazků) na udržitelnost měřit? Jak je to v případě vaší firmy?

Ze strany investorů, finančních institucí, ale i veřejnosti neustále stoupá poptávka po udržitelném chování firem a ukazatele ESG jsou pod stále větším drobnohledem. Celkem pochopitelně tím roste i riziko takzvaného greenwashingu, tedy sdílení zavádějících, či dokonce nepravdivých informací o prospěšnosti – ekologické, sociální či jiné – produktů, služeb i celkového chování firem. Nemusí přitom jít o záměr. Greenwashingu se společnosti mohou dopustit i z nedbalosti, neznalosti nebo nedostatečného pochopení konceptu ESG. V minulosti se navíc oblasti společenské odpovědnosti firem a filantropii věnovali právě lidé z marketingu a PR, což se mění teprve v poslední době spolu s tím, jak roste tlak na standardizaci reportování. To je zároveň odpověď na vaši otázku: ano, udržitelnost lze měřit a existuje na to řada velmi konkrétních metrik, metodik, standardů a iniciativ. ČEZ jako velká mezinárodní firma používá pro reportování nefinančních dat například standardy Global Reporting Initiative, standardy Sustainability Accounting Standards Board pro energetické podniky a základní metriky Světového ekonomického fóra. Pro reportování emisí skleníkových plynů vykazujeme v souladu s nezávisle ověřenými emisemi v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) a používáme GHG Protocol. Postupujeme také v souladu s doporučením Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Ovlivní vás i nově připravovaná evropská směrnice CSRD?

Skupina ČEZ je podle evropské legislativy povinna reportovat nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti už několik let. Svou první Zprávu o udržitelném rozvoji vydala v roce 2016. Velmi vítáme snahu Evropské unie nefinanční reporting unifikovat a kodifikovat. Momentálně se metodiky ratingových agentur extrémně liší, navíc se mění i v čase, takže co platilo jeden rok, může být další rok úplně jinak. Výstupy od jednotlivých agentur tedy není jednoduché mezi sebou porovnávat, což vede k velké roztříštěnosti a nepřehlednosti výsledného ESG ratingu. Pokud bude panovat mezinárodní shoda na požadovaných reportovaných metrikách, bude to mnohem jednodušší jak pro firmy, které nefinanční reporty zpracovávají, tak pro investory, banky a pojišťovny, kteří se podle nich řídí.

ČEZ se zavázal, že do roku 2030 sníží svou emisní intenzitu o padesát procent a v roce 2040 bude emisně neutrální. Je to s ohledem na současný vývoj – válku na Ukrajině, energetickou krizi – splnitelné?

Patříme mezi přední evropské energetiky, jsme kotovaní na burze, máme tisíce akcionářů, takže každá změna obchodní strategie je pod velkým drobnohledem. Neděláme žádné líbivé výkřiky do tmy. Všechny cíle, které jsme deklarovali v naší strategii Čistá Energie Zítřka, jsme museli pečlivě propočítat. Naše strategie udržitelného podnikání musí být robustní, aby vydržela i neočekávané externí šoky, jakým je právě například válka na Ukrajině a s ní související energetická krize. Na dlouhodobých cílech tedy nic neměníme: stále počítáme s ambiciózním snižováním emisní intenzity a s dekarbonizací našeho výrobního portfolia. Možná ta křivka nebude tak plynulá, jak jsme si mysleli, protože vedle ochrany životního prostředí musíme nyní více pozornosti soustředit na zachování stabilních a spolehlivých dodávek elektřiny a tepla, ale cílová hodnota ani termín pro její dosažení se nemění.

Ve kterých oblastech ESG máte „splněno“ podle plánu, kde naopak musí firma přidat?

Kdybychom si vytyčili cíle, které splníme během jediného roku, nebylo by to příliš ambiciózní a vlastně ani moc přesvědčivé. Navíc v energetice zásadní změny nelze dělat z roku na rok – ČEZ jako součást kritické infrastruktury státu musí vše pečlivě naplánovat a provést tak, aby neohrozil dodávky energií, ale třeba ani stabilitu distribuční sítě. Navíc vnímáme kategorie E, S a G jako vzájemně provázané. Nechceme tisícům našich zaměstnanců v uhelných provozech říct „s uhlím končíme, nějak se s tím popasujte“. Chceme jim dát perspektivu do budoucna, postarat se o ně. Proto naše plány koncipujeme jako střední a dlouhodobé. Jak se nám daří jednotlivé cíle plnit, budeme hodnotit později. Každopádně jedním z indikátorů mohou být naše ESG ratingy od mezinárodních agentur. Tam se nám během roku a půl podařilo významně posunout a nyní patříme mezi třetinu nejlépe hodnocených energetických společností.

Udržitelnost se netýká jen samotné firmy ČEZ, ale i jejích dodavatelů. Jak je motivujete, aby také oni věnovali udržitelnosti podnikání patřičnou vážnost?

ČEZ má desítky tisíc aktivních dodavatelů, takže management dodavatelského řetězce je obrovská výzva. My v současné době vyžadujeme od našich dodavatelů stejný přístup k bezpečnosti a ochraně životního prostředí, jako tomu je u nás. Požadavky jsou popsány v Závazku etického chování v části 7 – ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. Jestli naši partneři tyto závazky skutečně dodržují, ověřujeme pomocí auditů.

Nároky na dodržování ESG principů v dodavatelském řetězci se budou zvyšovat a požadavky na reportování ESG ukazatelů se budou postupně rozšiřovat na stále větší okruh firem, což nám výrazně ulehčí sběr dat z dodavatelského řetězce. Ale ani tak to nebude jednoduché, proto zahajujeme interní projekt, který bude tuto oblast systematicky řešit. Protože my sami nefinanční data reportujeme už dlouho, můžeme se o naše zkušenosti s partnery podělit, tak abychom spolupráci v této oblasti nastavili co nej­efektivněji. Pro dodavatelské firmy, které se udržitelnosti aktivně věnují a na budoucí povinnosti se připravují, je to velká konkurenční výhoda, protože budou vyhledávanými partnery, a to je ta nejlepší motivace.