Odpad místo uhlí. Česká EFG dodává energii z biomasy i prošlých potravin

Zhruba 200 let od počátku průmyslové revoluce se ukazuje, že tradiční energetické zdroje nebudou tou správnou cestou

Odpad místo uhlí. Česká EFG dodává energii z biomasy i prošlých potravin

Jejich těžba i zpracování negativně ovlivňují životní prostředí a je jich jen omezené množství. Na řadu tak přichází obnovitelné zdroje, které nezatíží planetu a zároveň zajistí rostoucí poptávku po elektřině. Jednou z nadějných variant pro budoucí energetický mix je biologicky rozložitelný odpad, jehož zpracováním se u nás zabývá společnost Energy financial group (EFG).

Ještě v roce 1780 se energie získávala převážně ze dřeva. O pouhých 140 let později, tedy okolo roku 1920, už ale svět vypadal zcela jinak – rychlý nástup doby uhelné přinesl nové výrobní procesy, umožnil rozvoj průmyslu a extrémně zrychlil dopravu, – ale také způsobil obrovské globální škody. Tání ledovců, zvyšující se hladina moře, záplavy, sucha, obecně extrémní počasí. Pokud těmto změnám, které ohrožují celý svět, chceme předejít, musíme se činit. U nás jsme s tím, bohužel, trochu pozadu. 

V Česku se dnes stále vyrobí více než 1/2 elektřiny z uhlí a spolu s Řeckem a Polskem patří v jeho využívání k evropské špičce. To zároveň znamená, že při vyčíslení na počet obyvatel máme stále vyšší emise skleníkových plynů, způsobujících globální oteplování, než třeba Německo. Přestože konec uhlí je v ČR aktuálně předpokládán až na rok 2038, lze už nyní s jistotou říci, že fosilní energie bude v příští dekádě postupně nahrazena zdroji šetrnějšími k naší planetě. 

Na poli produkce energie z obnovitelných zdrojů je v současnosti vhodným a Evropskou unií podporovaným řešením zpracování odpadu ve specializovaných bioplynových stanicích. Kromě toho, že odpadářské bioplynky vyrábí elektřinu s neutrální uhlíkovou stopou, napomáhají řešit problém nadbytku biologicky rozložitelného odpadu, který je jinak běžně odkládán na nebezpečné skládky, čímž jsou schopny snižovat jejich objem. Tím pomáhají zlepšovat stav životního prostředí, a navíc omeazují produkce emisí, které se ze samovolně se rozkládajícího odpadu uvolňují. 

Nevyčerpatelný zdroj energie

V České republice je každoročně vyprodukováno téměř 40 milionů tun odpadu, z něhož na skládkách končí zhruba 10 %. Na první pohled je to „jen“ 10 %, ale 4 miliony tun odpadu každý rok, to už je pořádné množství. Zvlášť vezmeme-li v úvahu, že nikam nemizí a bez užitku zůstává ležet v krajině, kterou ohrožuje. Sektory energetiky a odpadového hospodářství tvoří v Česku dohromady 43,9 % celkových ročních emisí skleníkových plynů a množství vyprodukovaného odpadu uloženého na skládkách každoročně narůstá. Podle odhadů Světové banky by k roku 2050 mohl být jeho růst dvakrát rychlejší než nárůst populace. 

Nemáme-li být doslova zavaleni odpadky, musíme vymýšlet stále nová, efektivní řešení, jak se s nimi vypořádat. Jednou z cest je recyklace, k níž dochází zhruba v 85 % případů, další potom energetické zpracování. K tomu je využito 3,5–4 % veškerého odpadu, přičemž nejčastěji dochází k jeho spalování. V případě biologicky rozložitelného odpadu ale existuje také ekologičtější varianta, a to právě zpracování v odpadářské bioplynové stanici. Tímto způsobem se totiž odpad, který by se jinak odložil na skládku, může proměnit v bioplyn a následně v ekologickou elektřinu a teplo. Jedním příkladem za všechny může být bioplynová stanice EFG Rapotín BPS, spadající do portfolia investiční skupiny EFG.

„V našich bioplynových stanicích v Rapotíně a ve Vyškově přeměňujeme pomocí moderních technologií biologicky rozložitelný odpad, jako jsou prošlé potraviny, gastroodpad z restaurací nebo přepálené oleje a další tuky, na bioplyn. S tím se dá posléze dále pracovat a vyrobit z něj elektřinu nebo ho upravit na biometan, který lze následně vtláčet do plynárenské sítě nebo využít jako ekologické palivo BioCNG,“ vysvětluje Tomáš Voltr, výkonný ředitel Energy financial group. 

Certifikovaná zelená elektřina

Vzhledem k sílícím snahám o ekologické směřování planety se stále více lidí zabývá otázkou, odkud vlastně pochází elektřina, kterou využívají. To, že je vyrobena z obnovitelných zdrojů, se obvykle zaručuje certifikátem, který slouží jako garance původu. V Česku může zelená energie pocházet ze solárních, větrných či vodních elektráren nebo právě z bioodpadu. Prodej vlastní energie spustila skupina Energy financial group na přelomu let 2020 a 2021 skrze nového dodavatele EFG Green energy, pod jehož hlavičkou distribuuje zelenou elektřinu a plyn přímo koncovým spotřebitelům.

„Vznik nového obchodníka s elektřinou a plynem, které vyrábíme i dodáváme, představuje symbolické uzavření cirkulární ekonomiky v rámci společností holdingu EFG. Nyní máme pod kontrolou celý výrobní proces – od sběru základní suroviny přes výrobu energie po její prodej koncovým odběratelům,“ říká ředitel skupiny na adresu nového projektu. „Zákazníkům garantujeme, že naše energie pochází z obnovitelných zdrojů a byla vyrobena na území České republiky. Jako výrobci máme navíc tu výhodu, že jsme schopni flexibilně reagovat na  aktuální poptávku. Můžeme tak udržovat přívětivé ceny, které jsou výhodné i v porovnání s konkurencí,“ uzavírá Voltr.