Křišťálovou kouli nepotřebujete, fondy Buy & Watch nabízí předvídatelnost výnosu

V nejistém tržním prostředí je pro každého klíčové snížit riziko investice. Dluhopisové fondy Buy & Watch nabízí relativně přesný odhad budoucího výnosu a atraktivní zhodnocení. Zkrátka hudba pro uši investorů.

Křišťálovou kouli nepotřebujete, fondy Buy & Watch nabízí předvídatelnost výnosu

Princip této řady fondů společnosti Amundi je jednoduchý. Spočívá v nákupu (buy) a sledování vývoje (watch). Investiční tým pak na denní bázi vyhodnocuje možná rizika za vás. V případě změny výhledu na některý titul aktivně zajišťuje, případně nahrazuje určitou pozici v portfoliu. „Snoubí tak v sobě výhody držení jednoho konkrétního dluhopisu a celého fondu, který může čítat desítky až stovky pečlivě vybraných dluhopisů jednotlivých institucí a firem z různých odvětví,“ vysvětluje Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi CR.

Jednotlivé fondy Buy & Watch se od sebe nijak dramaticky neliší. Drobné rozdíly spočívají například v regionálním zaměření – některé se zaměřují na evropské dluhopisy, jiné např. na americké. Každý má také v portfoliu trochu jiný poměr jednotlivých sektorů.

Přínosem těchto fondů je mimo jiné také měnové zajištění do koruny. Oproti běžným dluhopisovým fondům skýtá podle Šimčáka nabízené řešení větší předvídatelnost očekávaného výnosu pro koncového investora. Je to za předpokladu, že podílník dodrží stanovený investiční horizont, který se pohybuje nejčastěji mezi 4 až 5 lety.

Současná nejistota na finančních trzích a složitý svět pro úrokové výnosy nemusí nutně směřovat k nejisté budoucnosti.


Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí a toho, zda jeho profil koresponduje se stanoveným cílovým trhem, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz. Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.